Skriv ut

Tilskudd til særskilt kulturelt voksenop (2024)

Generelle støtteordninger


Ansökan kräver följande dokument: Kostnadsoverslag, Vedlegg

Søknaden må inneholde kurs/opplæringsbeskrivelse (kan være: invitasjon eller brosjyre som beskriver kursets innhold).

Det stilles krav om at søkeren er tilknyttet tilskuddsberettiget lag/forening og at søknaden har påskrift av lagets/foreningens leder.

Tilsvarende dokumenteres søknader om tilskudd til særskilte kulturrelaterte voksenopplæringstiltak og særskilte humantære tiltak jf. kulepunkt under kap. 2.0.

Kostnadene i forbindelse med kurs/lederutdanning og særskilte humanitøre tiltak dekkes med inntil 50% av utgiftene; maksimalt kr. 3000,- pr. deltaker.

  • Virksomhet familie behandler søknaden og fatter vedtak i saken
  • Virksomhet familie iverksetter og formidler vedtak
  • Søknader om tilskudd til kulturrelaterte voksenopplæringstiltak og særskilte humanitære tiltak (kap.4.2.5) kan fremmes av lag/foreninger som har tilhørighet i annen kommune for medlemmer/deltakere med hjemmeadresse i Råde kommune, når tilsvarende tilbud ikke forefinnes i Råde kommune.
  • Søknaden egenformuleres og sendes Kulturkontoret pr. mail; kultur@rade.kommune.no

Ansökan


Ansökan kan ej göras på webben.